Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 52526 resultados

Descripción archivística
Imprimir vista previa Ver :

18229 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Llibre d'actes 1840-1849 (SIG. 55)

 • 01/01/1840 (1 a 2v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior i lectura de bolletins; Presa de possessió del nou consistori; Divisió del nucli urbà i camins perquè es puguin complir les normes de la policia i nomenament de diversos càrrecs; D. Jaime Comas sol·licita l'obertura de séquies; Sol·licitud de rebaixa de tributs civils; Pagament de comptes pendents.

 • 12/01/1840 (2v a 3) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Rendiment de comptes amb l'Obreria de Sant Antoni Abat; Aprovació del llibre de repertori de préstec formalitzat amb el Banc Consulado de cent cinquanta lliures.

 • 19/01/1840 (3 a 3v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior; Debat sobre els béns propis i el preu just de cada un.

 • 28/01/1840 (3v a 4) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior; Donació i repartiment de seixanta-quatre pams de drap "burell" als pobres per part del Rnd. D. Francisco Sard, rector de la vila; Revisió de les llistes electorals.

 • 02/02/1840 (4v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Subhasta per fer un empedrat o paret per entaular les pedres del pas del torrent i descripció de com s'ha de fer.

 • 12/02/1840 (5 a 5v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Debat sobre les pròximes eleccions; Jaime Comas i Juan Vallespir són comisionats pel repartiment de cent cinquanta lliures procedents de l'emprestito pel Reial Consolat i es dona compte de la seva gestió.

 • 26/02/1840 (5v a 6) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 08/03/1840 (6 a 6v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Atribució de la mort de D. Bartolomé Mestre al fill de Joan Pons.

 • 12/03/1840 (6v a 7) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Queixa de Dna. Maria Francisca Oliver per la seva quota de la contribució; Signatura del padró general del veïnat; Signatura del repartiment de la talla reial per la palla, els estris i els fruits civils; Entrega de la meitat de la contribució a D. Bartolomé Serra de Gayeta per ajudar-lo amb un problema de salut.

 • 22/03/1840 (7 a 8v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Cristobal Cladera com a recapdador de la talla reial d'estris i fruits civils; Obertura d'un camí que condueixi a la marjal en benefici de tots els veïnats, ja que només n'hi havia un; Antonio Aguiló, Bartolomé Bennassar i Jorge Pons han de restaurar el carrer de davant les seves cases que han fet malbé amb les obres dels portals; Presentació de D. Cristobal Cladera com a recapdador de les contribucions.

 • 29/03/1840 (9) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Pedro Crespí (Verdera) presenta un testimoni per justificar el repartiment de cent vuitanta lliures procedents del Reial Consolat.

 • 03/04/1840 (9v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; L'Ofici de la Diputació Provincial adverteix del descompte d'un 12% sobre els bitllets del tresor a aquells que presentin el pagament a les contribucions de guerra.

 • 26/04/1840 (9v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Multa de vint reals de velló a tots els que varen recollir terra dels camins públics: Pedro Crespí (Verdera), Pedrona Isern, Gabriel Siquier i Marga Cladera.

 • 03/05/1840 (10 a 10v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Contribució extraordinària de guerra.

 • 13/05/1840 (10v a 11) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Deute d'Antonio Tugores per contribucions de quota fixa; El Batle de Muro sol·licita que es doni lliure trànsit de les aigües d'un estany compartit que inunda les terres de Muro.

 • 24/05/1840 (11v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/05/1840 (11v a 13) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per repartir el cens que presta el comte d'Ayamans de deu lliures a un seguit de persones; D. Pedro Pons, veïnat de campanet, es veu obligat a restaurar el camí que duia als molins d'aigua perquè havia fet una séquia sense permís; Reclamació de D. Jaime Serra de Gayeta cap al comptador de rendes D. Antonio Company i de D. Antonio Serra notari cap als arrendataris de les terres de Son Fornari; Acord per posar preu al bestiar de llana; Adjudicació de la construcció d'un porxo a la carnisseria de D. Andrés Martorell.

 • 09/06/1840 (13 a 13v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Petició de la Comissió Provincial d'instrucció Primària per substituir el mestre D. Miguel Vallespir que ha sofert un atac epilèptic.

 • 21/06/1840 (13v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Juan Vallespir com a comissionat per presentar a Palma els rebuts del delme de l'any 1838.
  28/06/1840 (14) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 17/07/1840 (14 a 14v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La Diputació fa lliurement de les quantitats del delme i de la contribució extraordinària de guerra que correspon a l'Ajuntament de Sa Pobla.

 • 16/07/1840 (14v a 15) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Cobrament de les quotes de la contribució extraordinària de guerra del 1839 a tots els veïnats que el tenguin pendent.

 • 19/07/1840 (15v a 16) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Cobrament de les quotes pendents de la contribució extraordinària de guerra.

 • 26/07/1840 (16v a 17) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació de l'assumpte de cobrament anterior.

 • 02/08/1840 (17v a 18) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació de l'assumpte de cobrament anterior.

 • 08/08/1840 (18v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Renúncia del Secretari D. Mariano Cánaves Ramis i nomenament de d. Bartolomé Serra de Gayeta.

 • 16/08/1840 (18v a 19) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Juan Cladera (presbiter) i D. Rafel Tugores (organista) no havien satisfet el pagament de seixanta reals que els correspon per l'ajuda de la milícia nacional.

 • 23/08/1840 (19 a 19v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El rector i el presbiter no han de pagar les quotes reclamades i l'ajuntament no hi està d'acord.

 • 30/08/1840 (19v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/09/1840 (19v a 20v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Finalització del cobrament de les quotes extraordinàries de guerra dels veïns que encara els tenien pendents.

 • 13/09/1840 (20v a 21) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/09/1840 (21) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/09/1840 (21 a 21v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Realització d'un inventari de carros i cavalls.

 • 04/10/1840 (21v a 22) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Assignació del subsidi de comerç que correspon a la vila i planificació del repartiment entre els veïnats.

 • 11/10/1840 (22) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/10/1840 (22 a 22v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Rectificació del repartiment de la contribució que correspon a D. Cristóbal Company.

 • 25/10/1840 (22v a 23) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Certificació de les còpies de les declaracions autèntiques de l'expedient sobre el consolat; Certificació de tots els individus que varen concórrer en el préstec forçós del 1819; Petició perquè cada propietari pugui fer netes les séquies de la marjal.

 • 01/10/1840 (23 a 23v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comptes de l'Obreria de Sant Antoni Abat en el període del 1828 al 1837.

 • 04/10/1840 (23v a 24) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comptes de l'Obreria de Sant Antoni Abat entre el 1828 i el 1837.

 • 08/11/1840 (24) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 15/11/1840 ( 24 a 25) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Declaració dels individus que, per no tenir capital suficient, han quedat exempts del pagament de la contribució extraordinària; Nomenament de la comissió encarregada de presentar la liquidació de la contribució extraordinària de guerra a la Diputació Provincial.

 • 22/11/1840 (25 a 25v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/11/1840 (25v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Pedro Andrés Serra com a economista, després de la renúncia de D. Guillermo Sampol.

 • 29/11/1840 (26v a 27v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de presentar la liquidació de la contribució extraordinàxia de guerra a la Diputació Provincial dona comptes de la gestió feta.

 • 06/12/1840 (28) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació de Francisco Caimari i altres veïnats que demanen una solució per deixar passar lliurement l'aigua pel pas de Pollença i es nomena una comissió per solucionar-ho.

 • 13/12/1840 (28v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió nomenada en la sessió anterior determina que les passadores no suposen cap problema per a la circulació de l'aigua.

 • 20/12/1840 (28v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/12/1840 (29 a 29v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Obertura d'una caixa de tres claus per dipositar cent vint-i-dues lliures i catorze sous de la contribució de l'ajuntament; Efectuació de pagaments de forniments diversos.

 • 01/01/1841 (1 a 1v) Batle Julian Serra a Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Constitució d'un nou Consistori; Jurament del nou batle, Juan Serra Cifre.

 • 03/01/1841 (1v a 2) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Declaració de la plaça de mestre d'instrucció primària com a vacant a causa de la malaltia del titular, D. Miguel Vallespir.

 • 06/01/1841 (2v a 3) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Proposta d'obres urbanístiques en benefici del poble; Acord de normes per vendre carn i peix; Nomentament de Cristobal Cladera coma recapdador d'impostos; Nomenament de comissions i custodis de l'Obreria de Sant Antoni Abat.

 • 07/01/1840 (3 a 3v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Cristobal Cladera accepta el càrrec de recapdador.

 • 18/01/1841 (3v a 4) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pregó per notificar que tots els que no han pagat els tributs disposaran de tres dies per efectuar el pagament.

 • 24/01/1841 (4) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de les romanes, les peses i les mides.

 • 31/01/1841 (4v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat pel padró d'habitants.

 • 07/02/1841 (4v a 5) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de les llistes de persones que han d'aportar tributs a la contribució extraordinària de guerra.

 • 12/02/1841 (5v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Nomenament del nou mestre d'ensenyament primari, Jaime Caimari, amb un sou anual de mil cent reals.

 • 14/02/1841 (6) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 21/02/1841 (6) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/02/1841 (6v a 7) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: D. Pedro Andrés Serra (presbiter) es fa càrrec de la Rectoria en substitució de D. Pedro Sans i es fa un inventari de la situació a la casa rectoral.

 • 28/02/1841 (7v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Desestimació de les reclamacions d'alguns veïns sobre els seus comptes.

 • 06/03/1841 (7v a 9) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per notificar als forasters amb béns al municipi que han de pagar uns tributs abans de dia 26 de març.

 • 14/03/1841 (9) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Enviament de D. Cristobal Cladera a la pagadoria militar per cobrar els subministraments de les racions de pa.

 • 21/03/1841 (9v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/03/1841 (9v)Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per pagar el 2% de la contribució de guerra.

 • 04/04/1841 (10) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació de Sebastián Bessasae Malondro sobre el sorteig del dia present; Cristobal Cladera diposita les finances recaptades.

 • 11/04/1841 (10v a 11) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/04/1841 (11) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 25/04/1841 (11v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/05/1841 (11v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/05/1841 (12) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El municipi de Pollença sol·licita un comissionat des de Sa Pobla per tractar el tema de la inspecció de carreteres.

 • 16/05/1841 (12 a 12v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/05/1841 (12v a 13) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per inspeccionar el torrent de Sant Miquel.

 • 06/06/1841 (13 a 13v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de l'inspecció del torrent de Sant Miquel dona la relació de les millores a realitzar als propietaris.

 • 13/06/1841 (14) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/06/1841 (14) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/06/1841 (14v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/07/1841 (14v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/07/1841 (15 a 15v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat per recollir expedients d'adjudicació pròpia de l'ajuntament; Queixes sobre l'enviament de tropes a Menorca i petició al Cap Polític per compartir amb altres pobles veïns; Rectificació de l'ajuntament per fer constar en acte la petició de la Junta Auxiliar de camins; Nomenament de perits per la formació de l'estadística; Pedro Crespí Verdera ha de tornar una quantitat de doblers que va cobrar al Reial Consolat.

 • 18/07/1841 (16) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Efectuamentdel dep`dit dels doblers per part de Jaime Serra de Gayeta en nom de Pedro Crespí Verdera.

 • 21/07/1841 (16) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/08/1841 (16v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'u comissionat per entregar a Palma l'expedient de Consolat per efectuar una nova liquidació.

 • 08/08/1841 (16v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El comissionat torna amb una nova liquidació de l'expedient del consolat.

 • 15/08/1841 (sf) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat per entregar a Inca el quadern estadístic.

 • 22/08/1841 (sf) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Denúncia als germans Serra de Gayeta per no haver fet la paret que els corresponia al torrent de Sant Miquel.

 • 01/09/1841 (sf) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/09/1841 (sf) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/09/1841 (17) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/09/1841 (17) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació als deutors de qualsevol tipus de tributs perquè efectuïn el seu pagament.

 • 30/09/1841 (17v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Pagament de comptes pendents.

 • 06/10/1841 (17v a 18) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/10/1841 (18) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 29/10/1841 (18) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/11/1841 (18v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Preu del cànem.

 • 13/11/1841 (18v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/11/1841 (19) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de Rafael Cladera amb els germans Serra de Gayeta com a arrendadors d'una quarterada de terra i la reparació del torrent de Sant Miquel.

 • 08/12/1841 (19v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Adjudicació de l'arrendament d'una quarterada de terra de marjal a favor d'Andrés Ballester per quaranta-quatre lliures i un sou.
  15/12/1841 (19v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/12/1841 (20) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/12/1841 (20 a 21) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Repartiment de les quantitats procedents del Real Consolat als prestadors; Efectuació d'altres pagaments pendents.

 • 01/01/1842 (1) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Constitució d'un nou Consistori.

 • 02/01/1842 (1v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Tractament d'una sèrie de censos presentats pels presbiters del poble.

 • 08/01/1842 (2 a 2v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de comissions per inspeccionar els terrenys propis i determinar si són adients per a la sembra d'arbres; Rafael Socias, de Moscari, manifesta que no li correspon estar a la llista de censatoris de la vila; Jaime Serra, de Muro, sol·licita un certificat de càrrecs d'una sèrie d'individus; Nomenament d'encarregats de l'Obreria de Sant Antoni Abat; Prohibició de sacrificar animals sense un visat per limitar els abusos.

 • 12/01/1842 (2v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La Comissió corresponent determina que els terrenys inspeccionats no són útils per a la plantació d'arbres.

 • 15/01/1842 (3 a 3v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El depositari de l'Obreria de Sant Antoni Abat dona compte de l'any anterior (1841) i es nomenen nous càrrecs; Nomenament de comissionats que han de netejar els carrers de fang i aigües estancades; Nomenament de comissionats per revisar el Torrent de Sant Miquel i evitar desbordaments.

 • 23/01/1842 (3v a 4) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins;Tema de la recaudació de tributs per a la contribució de la Milicia Nacional; Construcció d'un porxo a la carnisseria.

 • 29/01/1842 (4v a 5) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Els comissionats encarregats de la revisió del torrent de Sant Miquel informen de la situació i determinen que els germans Serra de Gayeta han de fer les reparacions pertinents; Publicació de les llistes de contributaris a la Contribució General; Establiment d'un preu just dels fruits recollits.

 • 12/02/1842 (5 a 5v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per a l'execució de bens de tots els deutors de les contribucions municipals.

 • 19/02/1842 (5v a 6) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació dels deutes municipals d'Antonio Tugores després de la subhasta dels seus béns per ordre del jutjat.

 • 26/02/1842 (6 a 6v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de les llistes de contributaris al subsidi industrial i de comerç i als padrons de carruatges i de treball personal.

 • 01/03/1842 (6v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per anar a Palma i sol·licitar a la Intendència de la Subdivisió el document de crèdit corresponent.

 • 05/03/1842 (7) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per dirigir un ofici a la Junta Auxiliar de Camins.

 • 12/03/1842 (7v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 19/03/1842 (7v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord sobre el pagament del comissionat encarregat d'anar a Palma per tractar amb la Intendència de Subdivisió.

 • 30/03/1842 (8) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/04/1842 (8 a 8v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de la subhasta de l'ibra de la peixeteria.

 • 09/04/1842 (8v a 9) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; la Junta Auxiliar informa l'ajuntament sobre el traçat que ha marcat l'Ajuntament de Pollença en el camí que arriba a Sa Pobla; Nomenament d'una comissió que examini els camins traçats per veure quins s'han d'arreglar.

 • 16/04/1842 (9 a 9v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per teure a subhasta publica l'obra de la peixeteria; La comissió de camins informa sobre quins són els camins que s'han de reformar.

 • 17/04/1842 (9v a 11) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Fixació de condicions per a la reforma dels camins.

 • 23/04/1842 (11v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Finalització de l'obra de la peixeteria i pagament de seixanta lliures a Felio Ballester Pou per les obres realitzades.

 • 01/05/1842 (11v a 12) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta la circular Bol. Prov. 1423 que informa de l'establiment de la nova escola normal provincial i es cerquen aspirants a l'alumnat, però ningú reuneix les condicions; Es va tractar el tema dels estancs de sal del poble, ja que n'hi ha via dos al centre i se n'havien d'afegir dos als extrems; D. Antonio Tugores presenta el seu títol de farmacèutic.

 • 07/05/1842 (12 a 12v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament del picapedrer Felio Ballester.

 • 12/05/1842 (12v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D.Cristobal Cladera com a recaudador de la talla reial d'estris i fruits civils i talles municipals diverses.

 • 14/05/1842 (12v a 13) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Cristobal Cladera presenta una fiança com a recaudador de tributs.

 • 21/05/1842 (13v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/05/1842 (13v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/06/1842 (13v a 14) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament 'una comissió per inspeccionar el torrent de Sant Miquel.

 • 11/06/1842 (14 a 15v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada d'aquesta tasca informa de les repacions que s'han de fer al torrent de Sant Miquel i es comunica als propietaris de les finqes de les voreres del torrent.

 • 12/06/1842 (15v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema de la causa judicial drivada de les pastures a les finques des Colombar i can Bauma.

 • 18/06/1842 (16) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió provincial d'instrucció informa que Juan Cabrineti Cladera no té una edat mínima per accedir aa l'Escola Normal com a alumne intern; La Junta Superior de Política sol·licita un informe sobre el presbiter D. Sebastián Serra Marina i se''l qualifica com a persona amb bona conducta i sense retrets.

 • 25/06/1842 (16v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El Govern Superior Polític demana si els terrenys propis del municipi són susceptibles per la sembra d'arbres; El consistori de Búger demana que el veïnat de Sa Pobla Gabriel Capó si ha arreglat el pou que té per construir.

 • 02/07/1842 (16v a 17v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió informa que els terrenys propis de la vila són susceptibles per la sembra d'arbres fruiters; Publicació de les llistes que varen tenir dret a vot en les passades eleccions dels diputats a les corts.

 • 09/07/1842 (17v a 18) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; A petició del sr. ecònom, es nomenen els obrers dels Sants.

 • 20/07/1842 (18 a 18v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Explicació de les reclamacions d'alguns electors.

 • 23/07/1842 (18v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins;.

 • 30/07/1842 (18v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/08/1842 (19) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 13/08/1842 (19) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/08/1842 (19v)Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es prohibeix desgranar o espadar cànem dins el poble o a zones pròximes a les cases.

 • 27/08/1842 (19v a 20) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord perquè el secretari distribueixi trenta-nou lliures als escrivans per la feina de fer l'estadística del 1841.

 • 03/09/1842 (20 a 20v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Convidada del Cap Superior Polític convida la corporació municipal a subscrire's al Nou Diccionari Universal.

 • 10/09/1842 (20v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per a la distribució de les tres-centes lliures, dotze sous i sis diners que corresponen al poble segons el repartiment de la Diputació Provincial.

 • 17/09/1842 (20v a 21) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; S'han d'iniciar ràpidament les obres de la construcció de la nova carretera i es determina que s'han de netejar algunes voreres.

 • 19/09/1842 (21 a 21v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de la revisió de les voreres de la carretera de Pollença determina que s'han de netejar unes dues-centes vares castellanes i s'estableixen les condicions que han de reunir els qui es presentin a la subhasta pública.

 • 24/09/1842 (22) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 01/10/1842 (22) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió encarregada de confeccionar el nou padró.

 • 08/10/1842 (22v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió encarregada de recórrer el torrent de Sant Miquel i veure els veïns que encara no han arreglat la part de la vorera que els correspon.

 • 15/10/1842 (22v a 23) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins;Reclamació a Pedro Comasper part de l'Ofici de la Diputació.

 • 24/10/1842 (23) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió iforma del mal estat de les voreres del torrent de Sant Miquel després de les pluges de la setmana anterior i es determina que els veïns hauran de fer reparacions provisionals fins que es puguin construir les parets durant l'estiu.

 • 26/10/1842 (23v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es reprèn el tema de reparar les voreres del torrent de Sant Miquel.

 • 29/10/1842 (29) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació del tema de les inundacions provocades per les pluges intenses.

 • 03/11/1842 (24 a 24v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per pagar el compte per reformar la teulada de la Casa Consistorial; Acord per la reforma de diversos camins del terme municipal i es disposa la concesió de les obres a subhasta pública; Publicació de la subhasta per qatre anys i mig de mitja quarterada de terra en una travessera amb sínia; Es tracta el tema de la subhasta d'una quarterada a la Vela.

 • 05/11/1842 (25v a 26) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; pagament de dietes a D. José Isern, sindic; Es tracta l'arrendament de mitja quarterada de terra de Serra Pou i el nomenament de perits.

 • 10/11/1842 (26v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Decisió de comprar la futa que faci falta per arreglar el costat de la propietat Serra Pou que es troba al costat del torrent de Sant Miquel.

 • 19/11/1842 (26v a 27) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reforma d dues clavegueres de la Travessera que es pagaran amb els doblers de la venda de cànem i carabasses; Pagament de vint-i-quatre lliures a José Isern i Juan Serra pel treball de realitzar el padró d'habitants.

 • 26/11/1842 (27) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El comissionat i l'empresari encarregat han de passar a revisar el camí de Pollença i han de determinar quines són les obres necessàries.

 • 03/12/1842 (27 a 27v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema de les eleccions que s'havien de celebrar el dia anterior.

 • 14/12/1842 (27v a 28) Batle Pedro Juan Palou. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; S'exposa la necessitat de tenir un facultatiu en medicina després de la mort de Bartolomé Serra de Gayeta, secretari d l'ajntament; Es tracta la quantitat de professionals que s'han de menester per servir el poble.

 • 21/12/1842 (28) Batle Pedro Juan Palou. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Costrucció d'una barrera al torrent de Sant Miquel en la part de les terres de Jaime Serra Pou.

 • 31/12/1842 (28v a 30) Batle Pedro Juan Palou. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Relació de despeses amb especificacióde quantitat i concepte; Contractació del metge D. Juan Mas; Presa de possessió del nou consistori.

Ensenyament

Inclou 12 documents únics relacionats amb ensenyament:

 • Sistema educactiu i perspectiva socialista. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes (duplicat)
 • Avant-Projecte sobre política educativa. Documents. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes (duplicat)
 • L'ensenyament com a tema. Recull de premsa. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes (duplicat)
 • Escola pública: la polèmica de l'anys Recull de premsa 2. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes
 • Llorenç Bisbal. Federació Socialista Balear/PSOE
 • Curso de Introducción al Marxismo. Presentación
 • L'església i l'ensenyament. Grup de preveres dels primers dimarts (duplicat)
 • L'escriptor Salvador Galmés. Programació del tema
 • Rasgos característicos de las organización de la sociedad rural gallega en la seguna mitad del siglo XIX
 • Suplemento al Boletín oficial del miércoles 24 de abril de 1844
 • Boletín Oficial de las Cortes Generales. 7 de mayo de 1979.
 • Introducció a la Història. Treball de curs: La ideologia de l'empresariat a Mallorca. 1974/1976.

Nacionalistes d'Esquerra (NE)

GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa)

Inclou:

 • Publicació Els incendis forestals (1980)
 • Publicació El G.O.B. hoy/avui (1982)
 • Resum d'activitats (1987)
 • Llucalcari. Tríptic
 • Sa Canova. Tríptic
 • Quina Mallorca deixarem als nostres fills? Díptic
 • Els responsables de la destrucció de Mondragó i sa Barca Trencada tenen noms i llinatges. Díptic (duplicat)
 • Cabrera, parque nacional. Resumen informativo
 • No a la incineradora de Son Reus. Díptic
 • Per què l'albufereta de Pollença parc natural? Mecanoscrit
 • Deixau-los viure. Díptic
 • II Jornadas de ecología y política. Publicació (duplicat)

GOB

Migracions

Retalls de premsa i publicacions relacionades amb la qüestió migratòria.

Padró Municipal de Calvià

Còpia parcial d'un padró municipals d'habitants de Calvià que inclou informació, únicament, sobre nom i data de naixement.

Ajuntament de Calvià

Propostes de candidatura al rectorat de la UIB de Gonzalo Quintero i Llorenç Huguet

Inclou:

 • Programa d'actuacions per a la UIB. Proposta de la candidatura encapçalada per Llorenç Huguet i Rotger, juny 1995. 12 p.
 • Carta del candidat Llorenç Huguet. 1 p.
 • Manifest-programa per a un nou rectorat que presenta Gonzalo Quintero Olivares, Catedràtic de Dret Penal de la UIB. 20 p.

Quintero Olivares, Gonzalo

Cooperació i Solidaritat Internacional

Inclou:

 • Fulletó Cooperació i Solidaritat Internacional
 • Tríptic Centre de Formació per a la Cooperació
 • Tríptic El poble saharauí necessita 8.000 observadors/es que garanteixin un referèndum lliure, transparent i imparcial en el Sàhara Occidental
 • Article de Carlos Taibo, "Las repúblicas exyugoslavas después de Dayton"
 • Article d'Antoni Segura i Mas, "Las dificultades del Plan de Paz para el Sáhara Occidental, 1988-1995"
 • Programa del congrés "Solidaritat i Cooperació Internacional"

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Palma

Inclou quatre publicacions de l'Ajuntament de Palma:

 • Quaderns d'animació sociocultural, nº4
 • Bases de política cultural municipal i a barriades. Serveis culturals
 • Proposta sobre les tarifes d'aigua
 • Reglament de participació ciutadana

Ajuntament de Palma

Dona

Inclou 12 publicacions relacionades amb la situació de la dona:

 • Informe de l'assemblea de dones. Nacionalistes d'esquerra.
 • Igualdad de oportunidades para las mujeres
 • Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona
 • Programa elaborat pel grup de dones
 • Mujer y empresa, nº1
 • Guide to childcare measures
 • Grup de dones de s'Arenal
 • Atenció a la dona des de l'àrea d'acció social
 • Dona i sexualitat
 • Estos son tus derechos
 • Asociación Española de Mujeres Empresarias de Baleares
 • La situació de la dona en els centres educatius de les Illes Balears

Nacionalistes d'Esquerra (NE)

Consell d'Europa. Publicacions i documents

Inclou:

 • Forum Conseil de l'Europe. Octubre 1987. Revista
 • European Campaign for the Countryside. Twenty years' work for rural developmen. 1988. Publicació
 • L'Europe rurale dit "non" aux politiques a court-terme. 19-05-1989. Informe
 • Project de declaration de Vila Real. 19-05-1989. Declaració. Duplicat
 • Conférence sur "La revitalisation du monde rural: action des collectivités territoriales". Llista provisional dels participants
 • El Consejo de Europa. Tríptic
 • Mediterranean Conferene on Population, Migration and Development. Conferència de Pere A. Salvà Tomàs. Octubre 1996

Consell d'Europa

Resultados 1 a 100 de 52526