Fons Municipal Històric de Montuiri Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
27 Testimonis 1387-1541
01 Jutjat
01 Convocatòries
06 Expedients Governatius
10 Registre de multes
01 Certificacions
04 Extractes d'actes
03 Llibres d'actes
07 Ordre públic i Policia Municipal
02 Pressuposts ordinaris
03 Assessoria Jurídica
02 Junta Municipal de Sanitat
06 Serveis socials i assistencials
01 Planejament
02 Assumptes mutual, classes passives i seguretat social
01 Activitats Culturals i recreatives
08 Esports
03 Mostassaf
05 Pòsit
01 Eleccions municipals i autonòmiques
02 Eleccions a diputats a Corts
04 Diligències Judicials
02 Contribucions generals
09 Llibres de determinacions o resolucions
10 Llibres de drets reials
20 Llibres de subhastes 1360-1479
01 Convocatòries
03 Pressuposts extraordinaris
08 Transports
04 Sanitat i Assistència social
03 Centres Sanitaris
05 Urbanisme i obres
02 Obres municipals
02 Esborranys d'actes
07 Ordenances Municipals
11 Resolucions de batlia
01 Bans i Edictes
01 Correspondència
05 Milícies
02 Biblioteca
04 Abastaments i mercats
03 Eleccions Generals
05 Expedients de "Limpieza de sangre"
07 Llibre Comú de la Cúria 1305-1612
03 Exaccions municipals
13 Llibres de judicis 1357-1420
15 Llibre d'obligacions 1361-1477
11 Llibres d'empares 1344-1449
02 Registre Civil
18 Llibres de querimoniarum
22 Llibres de tutories
19 Llibres de segrests 1770-1825
21 Llibres de suplicacions
24 Plets 1481-1732
25 Resolucions judicials
28 Expedients de nomenaments de càrrecs 1725-1816
01 Llibres de jurats i determinacions de consells
03 Correspondència
04 Decrets
08 Ordres i disposicions
01 expedients de constitució
03 Llibres d'actes
01 Convocatòries
02 Esborranys d'actes
01 Convocatòries
02 Esborranys d'actes
01 Secretaria
02 Junta Municipal del Cens de Població
04 Sanejament i medi ambient
03 Museu
09 Serveis
01 Sequier
05 Serveis forestals
01 Clavari
02 Oïdors de comptes
01 Caixa
03 Recaptació
06 Rendes i Censos
01 Junta Municipal del Cens Electoral
04 Referendums
01 Actuacions de la Cúria
06 Inventaris de béns 1528-1825
05 Valors independents i auxiliars del pressupost
03 Obres particulars
04 Indústries
06 Educació
16 Llibres de penyores
02 Comptes de la Cúria
03 Correspondència
03 Registre Civil
14 Llibres de manaments 1502-1833
17 Llibres de provisions i sentències 1683-1791
05 Instàncies
09 Protocols
04 Extractes d'actes
03 Llibres d'actes
02 Nomenaments i juraments de càrrecs
02 Esborranys d'actes
03 Llibres d'actes
02 Administració
Resultats 1 a 100 de 119