Fons Municipal Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Certificats
03 Expedients organització interna
02 Llibre de sortides
02 Racionament
01 Actes 1878-1912
01 Actes 1859-1924
01 Expedients de col·legis primària 1719-1943
04 Diversos
02 Civil
03 Defuncions
09 Taxes 1938-1941
02 Crides i Proclames 1774 - 1810
08 Diversos 1778-1872
03 Censos 1877-1879
01 Actes 1815-1968
03 Diversos 1820
01 Informes 1846-1885
02 Diversos 1905-1929
01 Expedients, projectes i registres 1809-1942
01 Talla ordinària, comuna i vecinal 1730-1839
03 Talla de l’utensili 1802-1831
01 Pressuposts 1831-1940
02 Llibre de caixa 1832-1939
02 Amillarament 1840-1939
01 Consells 1528-1718
01 Decrets i Pregons
01 Actes 1718-1953
02 Inventari patrimonial
01 Expedients d'administració
01 Registres de personal
02 Campanyes agrícoles
01 Requisició militar 1837-1937
02 Documentació militar 1617-1852
01 Actes 1858-1881
03 Diversos
02 Servei de manescal 1904-1939
03 Padrons de beneficiència 1820-1932
01 Expedients, projectes i registres 1858-1939
03 Processal
04 Matrimonis
07 Imposts i arbitris 1779-1944
02 Recaptació 1852-1939
06 Segrests de Béns 1657-1852
09 Administració
02 Caixa
04 Llibres del pressupost ordinari i extraordinari
01 Dipòsits, avals i garanties 1805-1936
05 Contribucions especials 1810-1839
01 Actes 1950-1959
02 Correspondència 1643 - 1939
01 Llibre d’entrades
01 Administració frumentària 1571-1925
01 Informe de serveis
02 Correspondència 1860-1930
01 Administració
02 Civil
01 Administració
05 Naixements
04 Padró d’habitants 1801-1940
01 Padrons i eleccions 1762-1905
01 Guarderia rural 1883-1935
01 Actes 1907-1925
01 Projectes d’urbanització 1914
01 Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències 1541-1834
05 Diversos 1809-1937
03 Veredes o Circulars 1586-1871
04 Documentació Impresa 1720-1862
07 Súpliques o peticions 1772-1834
10 Processal
02 Talla general 1764-1836
04 Talla de guardes 1770-1831
03 Comptes municipals 1778-1939
01 Actes pericals 1848-1932
03 Apeo 1818
01 Actes 1883-1916
01 Capbreus
01 Registres de béns
01 Diversos
01 Registre d’enterraments 1804-1961
01 Societats 1871-1934
11 Inventaris Judicials
03 Processal
01 Administració
02 Avortaments
01 Correspondència 1899-1911
02 Estadístiques
01 Expedients de disciplina i control 1920-1925
02 Almoïnes i ajudes 1595-1836
01 Actes 1902-1915
01 Llibre d’actes d’arqueig 1866-1937
03 Comptabilitat del pressupost general (Balanços) 1886-1921
04 Cadastres 1600 - ?
06 Contribucions generals
08 Ingressos per serveis 1869-1913
01 Multes 1807-1937
01 Llibres de Cort Reial 1578 - 1765
05 Manaments 1713-1835