Fons FJMS - Fons Jesuïtes de Monti-Sion

Llibre de l'administració de la Manda Pia del dr. Joan Arbona i Mayol (1800-1864) Llibre de pagaments de l'obra pia i profana de la senyora dna. Maria Armengol (1707-1716) Llibre de rebuts fets a dna. Maria Armengol, a la seva germana Joana, religiosa de Santa Magdalen... Llibre de la Manda Pia de dna. Maria Armengol i Antich (1800-1824) Llibre de despeses la Manda Pia de dn. Josep Bassa (1732-1767) Llibre d'albarans de l'administració de dn. Josep Bassa (1750-1765) Llibre de l'administració de l'Obra Pia dispensada per la sra. Joana Burló i Salom (1728-1735) Llibre de propis i capbreus de l'administració la sra. Joana Burló i Salom (1735-1750) Llibre d'albarans d'Antoni i Marc Castell (1511, 1635-1668) Llibre de pagaments o dipòsits (1700-1702) Llibre d'albarans de Pere Coll (1585-1606) Llibre d'albarans de la senyora Catalina Nét i Coll (1588-1607) Llibre de la Manda Pia de Comelles (1786-1822) Llibre de l'administració de dna. Coloma Comellas (1824-1832) Llibre de rebuts de les senyores Ildefonsa Desmas, Catalina Carbonell, Catalina Ripoll i altres (... Llibre d'albarans de la Sra. Ildefonsa Desmas i altres despeses del Col·legi de Montision (1613-1... Llibre de cobrament de pensions del censal que feia Pere Mateu (1731) Llibre de l'administració del dr. Joan Moll (1619-1660) Llibre de funeràries i altres coses de que s'ha de tenir memòria (1634-1657) Llibre de l'administració de l'herència del dr. Joan Moll (1654-1666) Llibre de l'administració de la família Castell (1681-1686)

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES 7040 AHUIB FJMS

Títol

Fons Jesuïtes de Monti-Sion

Data(es)

  • 1335 - 1889 (Creation)

Nivell de descripció

Fons

Volum i suport

3 sèries documentals. 71 unitats d’instal·lació

Àrea de context

Nom del productor

Història administrativa

La Companyia de Jesús (en llatí: Societas Jesu S.J.) és un orde religiós catòlic de clergues regulars fundat el 1540 per Íñigo de Loiola, qui després va ser canonitzat com Sant Ignasi de Loiola. Els membres d'aquest orde es coneixen popularment com a jesuïtes. Amb gairebé 20.000 membres, és l'orde més gran de l'església catòlica en l'actualitat

Història arxivística

Els jesuïtes arribaren a Mallorca mitjançant el pare Jeroni Nadal, nascut a Ciutat l’any 1507 a una casa situada entre el Call i el carrer de Sant Francesc. Va estudiar a Alcalà on va conèixer a Ignasi de Loiola a qui més endavant tornaria a trobar a París. Allà tenen un tracte més familiar i Ignasi el vol unir al grup dels primers jesuïtes (Xavier, Lainez, Febre, Salmerón). Als trenta anys, quan ja torna a viure a Mallorca, Jeroni es fa capellà secular. Un dia, estant a Sóller, troba una carta de Xavier que anomena a Ignasi de Loiola. Jeroni decideix anar a Roma on Jeroni Domenech el du a veure a Ignasi. El 1545 ingressa a la Companyia de Jesús. Fou de gran ajuda per Ignasi, qui li encarrega promulgar les constitucions de la Companyia de casi totes les cases d’Europa.

Quan a Mallorca saben que Jeroni Nadal ha entrat a la Companyia, li demanen que els jesuïtes venguin a Mallorca, on en aquell moment es viu un ambient de relaxament dels costums i també de litigis familiars, tant a ciutat com als pobles. El prestigi dels jesuïtes era ja conegut. Els jurats de Mallorca demanen, en una carta en mallorquí, la fundació d’un col·legi. A cap ciutat fou tant popular el seu establiment, i l’ànima de la fundació fou Jeroni Nadal. Al 1561 arriben cinc jesuïtes, Francisco Boldo, Bernardo Verdolay, Jerónimo Mur, Juan Navarro i Francisco Fortuny. Gent del voltant de la família de Jeroni Nadal els dona posada i els ajuden amb roba, mobles i altres bens.

Es tria la capella de la Mare de Deu de Montisión i cases del voltant per la instal·lació de la comunitat al barri de la Calatrava. La capella de Monti-Sion (quan s’instal·len els jesuïtes midava uns 56 pams de llargària per 36 d’ample) havia estat edificada el 1300 com a sinagoga però aviat es convertí en església cristiana. El 1483 formava part del patrimoni de Beatriu de Pinós i d’Agnès de Quint que la donaren juntament amb altres bens per l’establiment del primer Estudi General. Quan la reben els jesuïtes el 1561 ja s’hi troba el retaule de la Mare de Déu que avui es conserva dins les dependències del convent.

Gràcies a una sèrie d’ajudes econòmiques, els jesuïtes compren unes altres cases separades de la Calatrava per un born, on hi havia una síquia que donava aigua al convent de Santa Clara. Comuniquen les dues illetes amb un pont de fusta i acaben per comprar el carrer que les separa, unificant-les. Alguns dels edificis també formaven part del patrimoni de Beatriu de Pinós i d’Agnès de Quint, i foren cedits pels seus marmessors.

L’altre col·legi que tingueren els jesuïtes a Mallorca fou el de Pollença. El 19 de juny de 1688 fou fundat a la vila de Pollença del Regne de Mallorca el col·legi de Sant Ignasi de Loiola de la Companyia de Jesús, pel P. Hugo Nuñes de Berart. Fou aquella una fundació plena de dificultats.

Quan el 1767 Carles III dona l’ordre de expulsió dels jesuïtes d’Espanya, totes les cases de la Companyia de Jesús queden encerclades pels soldats del rei i fins el moment de la seva partida els jesuïtes queden presoners. Els donen molt poc temps per partir. Els llibres que havien reunit fins el moment, entre la biblioteca del col·legi i els del seu propi ús sumaven la totalitat de 10.784 exemplars. La casa de Monti-Sion fou assignada a la Universitat Literària.

Durant l’empresonament, el jutge instructor, acompanyat del rector i del procurador, recorregueren totes les dependències (sagristia, arxiu, biblioteca) deixant els panys segellats. Les claus de la sagristia foren entregades a don Roc Jacint Sans, capellà del regiment de Lombardia. Aleshores, els jesuïtes de Mallorca varen ser conduits a la possessió de Sa Torre, prop de la porta de Jesús, i, passat un temps, els reuniren amb els jesuïtes d’Eivissa i els embarcaren en uns vaixells que esperaven al port de la Porrassa. Des d’allà foren conduits a Civitavecchia.

Els bens dels jesuïtes es van vendre en pública subhasta. Un total de 9.024 llibres foren entregats a la Universitat Literària. Els més rars, juntament amb els manuscrits, es reservaren pel rei.

Es va prohibir ressuscitar la congregació de l’Esperit Sant, i aconseguiren que Climent XIV extingís la Companyia. Pío VII la restableix el 1814 però, quan tornen els jesuïtes a Mallorca troben l’edifici de la Universitat del carrer de Monti-Sion convertit amb quarter de milícies durant la guerra de la Independència (1808-1814). A pesar de tot, amb el suport del bisbe Bernat Nadal, es torna la casa als jesuïtes, que sofreixen dues expulsions més: durant la regència de Maria Cristina, i el regnat d’Isabel II. Quan desapareix la Universitat s’estableix l’Institut Balear a l’edifici de Monti-Sion.

Origen de l'ingrés o de la transferència

Com s’ha dit abans, en el moment de l’expulsió, els llibres dels jesuïtes (del seu propi ús, de la sagristia i de la biblioteca) quedaren en mans del rei i l’estat. La resta de la biblioteca va passar a la Universitat.

Diu Lladó que "En el año 1816, al reintegrarse la compañía, la Universidad se fue a su edificio prístino, y de allí, después del 1835, volvió a Montesión en donde se creó el Instituto Balear”.

Quan es va construir el nou edifici de l’Institut d´Ensenyança el 1917 i es traslladaren tots els papers i llibres a l’edifici de Monti-Sion, es juntaren els documents de l’Estudi General Lul·lià, els de la Antiga Universitat (Lul·liana, Lul·liana Literària de Mallorca, i Literària Balear) i els papers de la sagristia de Monti-Sion i els dels jesuïtes.

Continua Lladó: “En el instituto ha sufrido traslado de unas dependencias a otras en su propio edificio. En 1936 se le pasó al 2º piso, donde había muchos papeles. Faltan algunos libros que están en otras bibliotecas de la ciudad”. El Instituto de Enseñanza se dividió en Masculino y Femenino, y todo el archivo fue trasladado al sótano del edificio del Instituto Masculino “Ramón Llull”.

Don Jaume Lladó i Ferragut, catedràtic de l’Institut i arxiver, va ordenar aquests papers i el 1946 va publicar el catàleg, prologat pel padre Batllori, Real y Pontificia Universidad Literaría y Estudio General Luliano del Antiguo Reino de Mallorca, on la segona part està dedicada als documents procedents dels jesuïtes.

Quan es va instituir la Universitat de les Illes Balears el 1978, aquesta reclama l’arxiu de l’Antiga Universitat i els seus atributs, bandera i maça. Amb aquest arxiu vingueren els documents dels jesuïtes i de la sagristia de Monti-Sion: mandes pies amb la seva característica documentació, cartes, llibres d’administració i censos.

L’informe i inventari d’entrega fou realitzat per José Francisco López Bonet qui dona compte detallat dels documents que entrega a la Universitat. Aquests documents iniciaren l’Arxiu Històric de la UIB.

Així doncs, el fons anomenat “Jesuïtes” és un fons de titularitat eclesiàstica, generat per la comunitat dels Jesuïtes i la Sagristia de Monti-Sion.

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

El fons documental dels Jesuïtes -o Companyia de Jesús- de l'església i col·legi de Monti-Sion de Palma, es troba format per 204 unitats documentals, entre llibres, lligalls i els pergamins extrets dels lligalls per a la seva millor conservació. Concretament, es tracta de 130 llibres més, aproximadament, 5.240 documents solts.

Pel que fa al contingut del fons, es tracta sobretot de documentació relacionada amb l'administració i la comptabilitat de la sagristia de l'església de Monti-Sion. Això inclou l'administració de les herències, mandes pies i censals deixades per nombroses famílies benestants, destacant-ne algunes com els Bassa, Comelles, Castell, Moll o Nicolau, entre d'altres.

Així mateix, el fons també inclou documentació relacionada amb altres institucions sorgides dels Jesuïtes, com la Congregació de l'Esperit Sant o els Col·legis de Sant Martí de Palma i Sant Ignasi de Pollença. Finalment, també hi apareixen documents traspaperats del fons de la Universitat Literària de Mallorca.

Ingressos

No es preveuen més ingressos.

Sistema d'organització

El fons documental ha estat organitzat en tres sèries documentals en funció de la seva naturalesa material: Llibres, lligalls de documents i pergamins.
Pel que fa als llibres, s'ha seguit l'ordre establert per Lladó i Ferragut al seu catàleg, fent coincidir el número d'ítem, fins al llibre 81. A partir d'aquest, per als llibres que no havien estat catalogats, s'ha seguit l'ordre d'arribada, que es correspon majoritàriament amb famílies i institucions.
En canvi, per als lligalls de documents i conjunts de pergamins que se n'han derivat, s'ha seguit la numeració original dels lligalls (no la de Lladó i Ferragut) quan aquesta hi era present, ja que dotava de major coherència al conjunt. En els lligalls que no tenien numeració original, s'ha seguit l'ordre d'arribada.

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Per accedir a la documentació del fons “Jesuïtes”, el sistema és el mateix que per la resta de l’Arxiu Històric.
L’Arxiu Històric de la UIB es regula per la llei 13/1985, de 25 de juny, de “Patrimonio histórico”.
Es pot consultar la documentació de l’Arxiu amb targeta d’investigador o DNI. Els alumnes de la UIB duran carta de presentació del professor.
La consulta s’ha de fer dins la sala de l’Arxiu, i els documents es poden escanejar sempre baix la custòdia del personal de l’Arxiu.

Condicions de reproducció

Idioma del material

  • català
  • espanyol
  • llatí

Escriptura dels documents

Nota sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

En general, els documents es troben en bon estat. El suport és de paper i pergamí. El llibres, manuscrits, duen tapes de pergamí i estan enquadernats a mà.

Instruments de descripció

Catàleg de Jaume Lladó Ferragut, El Archivo de la Real y Pontificia Universidad Literaria y Estudio General Luliano del antiguo Reino de Mallorca, publicat el 1946 per l’Impremta “Vda. de Francisco Soler” a Palma de Mallorca., dedica una part al fons dels Jesuïtes.

Informe de José Francisco López Bonet Informe: Trasllat del fons de l' Antiga Universitat Literària de Mallorca. Palma de Mallorca, 11 de febrer de 1988 (mecanografiat).

ISAD G María Francisca Sureda Trujillo, 2004

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Biblioteca Pública Can Sales, Palma.
Arxiu Municipal de Palma.

Existència i localització de reproduccions

Unitats de descripció relacionades

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) altenatiu

Punts d'accés

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per autoritat

Punts d'accés de gènere

Àrea de control de la descripció

Identificador de la institució

7040 AHUIB

Regles o convencions

ISAD(G)

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Full

Dates de creació revisió eliminació

Creació: 20/11/2020

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

BLANCO TRIAS, Pedro: Historia De Nuestra Señora de Montesión de la Compañía de Jesús de la Ciudad de Mallorca 1561-1650

BLANCO TRIAS, Pedro: El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca: apuntes históricos. Palma de Mallorca. Imprenta Mossén Alcover, 1948

B.S.A.L: Historia del Colegio de N. Señora de Montesión de la Compañía de Jesús de la ciudad de Mallorca . Oleza. (El que hi falta fou publicat pel Padre Batllori S.J.)

CASSANYES ROIG, Albert: "La fundació de la Congregació de l’Esperit Sant i la seva tasca de beneficència
a l’Hospital General de Mallorca (1598-1605)". MEMÒRIES DE LA REIAL ACADÈMIA MALLORQUINA
D'ESTUDIS GENEALÒGICS, HERÀLDICS I HISTÒRICS, 23 (2013), p. 125-136. ISSN 1885-8600.

DURAN PASTOR, Miguel: Entre el desconhort i el desencís. El llarg camí de recobrament de la Universitat Furtada. Lliçó inaugural del curs acadèmic 2000-2001

FERRER FLÓREZ, Miguel: Introducció, transcripció y notes del llibre Historia del colegio de Nuestro Padre San Ignacio de Loyola de la compañía de Jesús fundado en la villa de Pollença del reyno de Mallorca a 19 de junio año 1688 Palma: Societat Arqueològica lul·liana, 2003-2005

GAMBUS SAIZ, Mercedes: Una escenografía luliana en la antigua Librería de Montesión, 1997

LOPEZ BONET, Josep Fc. Informe: Trasllat dels fons de l’Antiga Universitat Literaria de Mallorca. Palma de Mallorca, 11 de febrer de 1988 ( Mecanografiat)

LLADO FERRAGUT, J. El Archivo de la Real y Pontificia Universidad Literaria y Estudio General Luliano del Antiguo Reino de Mallorca. Palma de Mallorca, Imprenta Vda. Francisco Soler, 1946

MANERA ROCA, Carmen, “Archivo de la Universidad de las Islas Baleares” ANABAD -Boletin de la Asociación Espñola de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Any 47. ( 1997 n.3-4). Boletín de ANABAD, ISSN 021104164; “L’Arxiu històric de la Universitat de les Illes Balears” Homenatge a Antoni Mut Calafell, arxiver. Govern Balear, 1996, p.135-139. ISBN 8486815436

Àrea d'ingressos

Persones i organitzacions relacionades

Related genres

Llocs relacionats