Escola Normal Femenina de Mestres Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
ANHOR Anuncis i Horaris de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1914 - 1930
COR Correspondència de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1916 - 1963
EXAM Exàmens de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1931
FAAS Faltes d'Assistència de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1917 - 1931
ACTJUN Actes de la Junta de Govern de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1933 - 1963
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
ACTPRE Actes de Preses de Possessió de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1949
PRAC Pràctiques de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1919 - 1963
TRIBU Tribunals de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1934
PERMAN Pagaments i Cobraments de Permanències de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1957 - 1963
DISPESC Registre de Dispenses d'Escolaritat de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1946 - 1963
INGDESP Comptes d'Ingressos i Despeses de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
REGTIT Registre de Títols de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1917 - 1941
FITXAL Fitxes d'Alumnes de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1915
REGTAX Registres de taxes de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
REGCOR Llibres de Registre de Correspondència de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1916 - 1963
REGTAD Registre de Títols Administratius de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1954 - 1963
OBVEN Obvencionals de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1914 - 1963
EXPER Expedients de Personal de l'Escola Normal Femenina de Mestres
PERGUA Permanències i Guàrdies de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1957 - 1963
ACTCLAUS Actes de Claustres de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1914 - 1955
CERTIF Certificats de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
QUALIF Registre de Qualificacions de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
MATRIC Matrícules de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1912 - 1963
REBTIT Rebuts de Títols de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1935
NOMIN Nòmines de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1939
BEQUES Beques de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1922 - 1931