Fons Escoles Normals de Magisteri de les Illes Balears Inventory list

Identificador Títol Nivell de descripció Sort descending Data Objecte digital
PERMAN Pagaments i Cobrament de Permanències de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1957 - 1963
SEMIN Treballs de Seminari de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1952 - 1953
ACTCLAUS Actes de Claustres de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1917 - 1931
REGTAX Registres de Taxes de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1915 - 1926
ANHOR Anuncis i Horaris de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1914 - 1930
COR Correspondència de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1916 - 1963
MATRIC Matrícules de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1912
COR Correspondència de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1912
EXAM Exàmens de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1931
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1877 - 1963
REVAL Expedients de Revàlida de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1912
INGDESP Comptes d'Ingressos i Despeses de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1932 - 1939
REGTAX Orfes de Magistari Nacional de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
PRAC Pràctiques de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
NOMIN Nòmines de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
REGTAD Registre de Títols Administratius de l'Escola de Magisteri 1965 - 1971
INGDESP Comptes d'Ingressos i Despeses de l'Escola de Magisteri 1963 - 1969
REGTAX Registres de Taxes de l'Escola de Magisteri 1963 - 1965
ANHOR Anuncis i Horaris de l'Escola de Magisteri 1963 - 1969
COR Correspondència de l'Escola de Magisteri 1963 - 1972
REGCOR Llibres de Registre de Correspondència de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1915 - 1963
FAAS Faltes d'Assistència de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1915 - 1929
MATRIC Matrícules de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1842 - 1963
CERTIF Certificats de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1945 - 1963
QUALIF Registre de Qualificacions de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1946 - 1963
FAAS Faltes d'Assistència de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1917 - 1931
ACTJUN Actes de la Junta de Govern de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1933 - 1963
INGDESP Comptes d'Ingressos i Despeses de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1887 - 1963
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
ACTPRE Actes de Preses de Possessió de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1949
PRAC Pràctiques de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1919 - 1963
TRIBU Tribunals de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1934
PERMAN Pagaments i Cobraments de Permanències de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1957 - 1963
DISPESC Registre de Dispenses d'Escolaritat de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1946 - 1963
INGDESP Comptes d'Ingressos i Despeses de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
EXAM Exàmens de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1912
REGTIT Registre de Títols de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1917 - 1941
FITXAL Fitxes d'Alumnes de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1915
REGTAX Registres de taxes de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
ACTJUN Actes de la Junta de Govern de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1933 - 1945
ANHOR Anuncis i Horaris de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1944
COR Correspondència de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
CERTIF Certificats de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
LLISTEXAM Llistes d'Exàmens de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
SEMIN Treballs de Seminari de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1932 - 1940
REGTIT Registre de Títols de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1933 - 1945
TRASMATRIC Trasllats de Matrícules de l'Escola de Magisteri 1963 - 1969
OIENTS Alumnes Oients de l'Escola de Magisteri 1964 - 1969
ACAD Documentació Acadèmica de l'Escola Annexa Femenina
ECON Documentació Econòmica de l'Escola Annexa Femenina
REGCOR Llibres de Registre de Correspondència de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1916 - 1963
DISPESC Registre de Dispenses d'Escolaritat de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1947 - 1963
EXAM Exàmens de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1864 - 1931
NOMIN Nòmines de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1887 - 1928
REGTAD Registre de Títols Administratius de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1954 - 1963
OBVEN Obvencionals de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1914 - 1963
EXPER Expedients de Personal de l'Escola Normal Femenina de Mestres
REGCOR Llibres de Registre d'Entrades i Sortides de Correspondència de l'Escola Normal de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1916
PREM Premis de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1918
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1933 - 1945
ORFMAG Orfes de Magistari Nacional de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
OBVEN Obvencionals de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
PERGUA Permanències i Guàrdies de l'Escola de Magisteri 1965 - 1971
OBVEN Obvencionals de l'Escola de Magisteri 1963 - 1968
EXPER Expedients de Personal de l'Escola de Magisteri
REGCOR Llibres de Registre de Correspondència de l'Escola de Magisteri 1963 - 1971
PRAC Pràctiques de l'Escola de Magisteri 1963 - 1968
ACAD Documentació Acadèmica de l'Escola Annexa Masculina
ADMIN Documentació Administrativa de l'Escola Annexa Masculina
ACTPRE Actes de Preses de Possessió de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1913 - 1931
COR Correspondència de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1929 - 1961
EXPER Expedients de Personal de l'Escola Normal Masculina de Mestres
PERGUA Permanències i Guàrdies de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1958 - 1963
REGTIT Registre de Títols de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1902 - 1963
CONVAL Convalidacions de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1956 - 1963
OBVEN Obvencionals de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1947 - 1963
PRAC Pràctiques de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1914 - 1963
PERGUA Permanències i Guàrdies de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1957 - 1963
ACTCLAUS Actes de Claustres de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1914 - 1955
CERTIF Certificats de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
QUALIF Registre de Qualificacions de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
MATRIC Matrícules de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1912 - 1963
REBTIT Rebuts de Títols de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1935
NOMIN Nòmines de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1939
BEQUES Beques de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1922 - 1931
TITPER Títols de Personal Facultatiu de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1892 - 1916
REGCOR Llibres de Registre de Correspondència de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1932 - 1945
ACTPRE Actes de Preses de Possessió de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
ACTCLAUS Actes de Claustre de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
EXPER Expedients de Personal de l'Escola Normal de Magisteri Primari
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola de Magisteri 1963 - 1966
EXPTIT Expedients de Títols de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1938 - 1941
QUALIF Registre de Qualificacions de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
TRIBU Tribunals de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1934
MATRIC Matrícules de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
REGTIT Registre de Títols de l'Escola de Magisteri 1963
BEQUES Beques de l'Escola de Magisteri 1963 - 1969
ECON Documentació Econòmica de l'Escola Annexa Masculina
ADMIN Documentació Administrativa de l'Escola Annexa Femenina
COLESC Colònies Escolars de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1935 - 1954