Fons Escoles Normals de Magisteri de les Illes Balears Inventory list

Identificador Títol Nivell de descripció Data Sort ascending Objecte digital
MATRIC Matrícules de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1842 - 1963
EXAM Exàmens de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1864 - 1931
MATRIC Matrícules de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1912
COR Correspondència de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1912
REVAL Expedients de Revàlida de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1912
EXAM Exàmens de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1912
REGCOR Llibres de Registre d'Entrades i Sortides de Correspondència de l'Escola Normal de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1916
PREM Premis de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1872 - 1918
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1877 - 1963
NOMIN Nòmines de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1887 - 1928
INGDESP Comptes d'Ingressos i Despeses de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1887 - 1963
TITPER Títols de Personal Facultatiu de l'Escola Normal de Mestres Alberta Giménez 1892 - 1916
REGTIT Registre de Títols de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1902 - 1963
MATRIC Matrícules de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1912 - 1963
FITXAL Fitxes d'Alumnes de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1915
EXAM Exàmens de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1931
ACTPRE Actes de Preses de Possessió de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1913 - 1931
TRIBU Tribunals de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1934
REBTIT Rebuts de Títols de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1935
NOMIN Nòmines de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1939
ACTPRE Actes de Preses de Possessió de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1949
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
INGDESP Comptes d'Ingressos i Despeses de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
REGTAX Registres de taxes de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
CERTIF Certificats de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
QUALIF Registre de Qualificacions de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1913 - 1963
ANHOR Anuncis i Horaris de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1914 - 1930
ACTCLAUS Actes de Claustres de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1914 - 1955
OBVEN Obvencionals de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1914 - 1963
PRAC Pràctiques de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1914 - 1963
REGTAX Registres de Taxes de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1915 - 1926
FAAS Faltes d'Assistència de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1915 - 1929
REGCOR Llibres de Registre de Correspondència de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1915 - 1963
COR Correspondència de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1916 - 1963
REGCOR Llibres de Registre de Correspondència de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1916 - 1963
ACTCLAUS Actes de Claustres de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1917 - 1931
FAAS Faltes d'Assistència de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1917 - 1931
REGTIT Registre de Títols de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1917 - 1941
PRAC Pràctiques de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1919 - 1963
BEQUES Beques de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1922 - 1931
COR Correspondència de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1929 - 1961
TRIBU Tribunals de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1934
ANHOR Anuncis i Horaris de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1944
REGTAX Orfes de Magistari Nacional de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
PRAC Pràctiques de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
NOMIN Nòmines de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
COR Correspondència de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
CERTIF Certificats de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
LLISTEXAM Llistes d'Exàmens de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
ORFMAG Orfes de Magistari Nacional de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
OBVEN Obvencionals de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
ACTPRE Actes de Preses de Possessió de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
ACTCLAUS Actes de Claustre de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
QUALIF Registre de Qualificacions de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
MATRIC Matrícules de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
INGDESP Comptes d'Ingressos i Despeses de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1932 - 1939
SEMIN Treballs de Seminari de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1932 - 1940
REGCOR Llibres de Registre de Correspondència de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1932 - 1945
ACTJUN Actes de la Junta de Govern de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1933 - 1945
REGTIT Registre de Títols de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1933 - 1945
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1933 - 1945
ACTJUN Actes de la Junta de Govern de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1933 - 1963
COLESC Colònies Escolars de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1935 - 1954
EXPTIT Expedients de Títols de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1938 - 1941
CERTIF Certificats de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1945 - 1963
QUALIF Registre de Qualificacions de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1946 - 1963
DISPESC Registre de Dispenses d'Escolaritat de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1946 - 1963
DISPESC Registre de Dispenses d'Escolaritat de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1947 - 1963
OBVEN Obvencionals de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1947 - 1963
SEMIN Treballs de Seminari de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1952 - 1953
REGTAD Registre de Títols Administratius de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1954 - 1963
CONVAL Convalidacions de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1956 - 1963
PERMAN Pagaments i Cobrament de Permanències de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1957 - 1963
PERMAN Pagaments i Cobraments de Permanències de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1957 - 1963
PERGUA Permanències i Guàrdies de l'Escola Normal Femenina de Mestres 1957 - 1963
PERGUA Permanències i Guàrdies de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1958 - 1963
REGTIT Registre de Títols de l'Escola de Magisteri 1963
REGTAX Registres de Taxes de l'Escola de Magisteri 1963 - 1965
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola de Magisteri 1963 - 1966
OBVEN Obvencionals de l'Escola de Magisteri 1963 - 1968
PRAC Pràctiques de l'Escola de Magisteri 1963 - 1968
INGDESP Comptes d'Ingressos i Despeses de l'Escola de Magisteri 1963 - 1969
ANHOR Anuncis i Horaris de l'Escola de Magisteri 1963 - 1969
TRASMATRIC Trasllats de Matrícules de l'Escola de Magisteri 1963 - 1969
BEQUES Beques de l'Escola de Magisteri 1963 - 1969
REGCOR Llibres de Registre de Correspondència de l'Escola de Magisteri 1963 - 1971
COR Correspondència de l'Escola de Magisteri 1963 - 1972
OIENTS Alumnes Oients de l'Escola de Magisteri 1964 - 1969
REGTAD Registre de Títols Administratius de l'Escola de Magisteri 1965 - 1971
PERGUA Permanències i Guàrdies de l'Escola de Magisteri 1965 - 1971
ACAD Documentació Acadèmica de l'Escola Annexa Femenina
ECON Documentació Econòmica de l'Escola Annexa Femenina
EXPER Expedients de Personal de l'Escola Normal Femenina de Mestres
EXPER Expedients de Personal de l'Escola de Magisteri
ACAD Documentació Acadèmica de l'Escola Annexa Masculina
ADMIN Documentació Administrativa de l'Escola Annexa Masculina
EXPER Expedients de Personal de l'Escola Normal Masculina de Mestres
EXPER Expedients de Personal de l'Escola Normal de Magisteri Primari
ECON Documentació Econòmica de l'Escola Annexa Masculina
ADMIN Documentació Administrativa de l'Escola Annexa Femenina