Showing 52526 results

Archival description
Print preview View:

18229 results with digital objects Show results with digital objects

Rebutjades

Es tracta de postals que conformen una de les sèries d'aquest fons. Segons la documentació que hem pogut veure aquesta sèrie està conformada per unes fotografies que foren rebutjades per l'editor.

Llibre d'actes 1840-1849 (SIG. 55)

 • 01/01/1840 (1 a 2v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior i lectura de bolletins; Presa de possessió del nou consistori; Divisió del nucli urbà i camins perquè es puguin complir les normes de la policia i nomenament de diversos càrrecs; D. Jaime Comas sol·licita l'obertura de séquies; Sol·licitud de rebaixa de tributs civils; Pagament de comptes pendents.

 • 12/01/1840 (2v a 3) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Rendiment de comptes amb l'Obreria de Sant Antoni Abat; Aprovació del llibre de repertori de préstec formalitzat amb el Banc Consulado de cent cinquanta lliures.

 • 19/01/1840 (3 a 3v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior; Debat sobre els béns propis i el preu just de cada un.

 • 28/01/1840 (3v a 4) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior; Donació i repartiment de seixanta-quatre pams de drap "burell" als pobres per part del Rnd. D. Francisco Sard, rector de la vila; Revisió de les llistes electorals.

 • 02/02/1840 (4v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Subhasta per fer un empedrat o paret per entaular les pedres del pas del torrent i descripció de com s'ha de fer.

 • 12/02/1840 (5 a 5v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Debat sobre les pròximes eleccions; Jaime Comas i Juan Vallespir són comisionats pel repartiment de cent cinquanta lliures procedents de l'emprestito pel Reial Consolat i es dona compte de la seva gestió.

 • 26/02/1840 (5v a 6) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 08/03/1840 (6 a 6v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Atribució de la mort de D. Bartolomé Mestre al fill de Joan Pons.

 • 12/03/1840 (6v a 7) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Queixa de Dna. Maria Francisca Oliver per la seva quota de la contribució; Signatura del padró general del veïnat; Signatura del repartiment de la talla reial per la palla, els estris i els fruits civils; Entrega de la meitat de la contribució a D. Bartolomé Serra de Gayeta per ajudar-lo amb un problema de salut.

 • 22/03/1840 (7 a 8v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Cristobal Cladera com a recapdador de la talla reial d'estris i fruits civils; Obertura d'un camí que condueixi a la marjal en benefici de tots els veïnats, ja que només n'hi havia un; Antonio Aguiló, Bartolomé Bennassar i Jorge Pons han de restaurar el carrer de davant les seves cases que han fet malbé amb les obres dels portals; Presentació de D. Cristobal Cladera com a recapdador de les contribucions.

 • 29/03/1840 (9) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Pedro Crespí (Verdera) presenta un testimoni per justificar el repartiment de cent vuitanta lliures procedents del Reial Consolat.

 • 03/04/1840 (9v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; L'Ofici de la Diputació Provincial adverteix del descompte d'un 12% sobre els bitllets del tresor a aquells que presentin el pagament a les contribucions de guerra.

 • 26/04/1840 (9v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Multa de vint reals de velló a tots els que varen recollir terra dels camins públics: Pedro Crespí (Verdera), Pedrona Isern, Gabriel Siquier i Marga Cladera.

 • 03/05/1840 (10 a 10v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Contribució extraordinària de guerra.

 • 13/05/1840 (10v a 11) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Deute d'Antonio Tugores per contribucions de quota fixa; El Batle de Muro sol·licita que es doni lliure trànsit de les aigües d'un estany compartit que inunda les terres de Muro.

 • 24/05/1840 (11v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/05/1840 (11v a 13) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per repartir el cens que presta el comte d'Ayamans de deu lliures a un seguit de persones; D. Pedro Pons, veïnat de campanet, es veu obligat a restaurar el camí que duia als molins d'aigua perquè havia fet una séquia sense permís; Reclamació de D. Jaime Serra de Gayeta cap al comptador de rendes D. Antonio Company i de D. Antonio Serra notari cap als arrendataris de les terres de Son Fornari; Acord per posar preu al bestiar de llana; Adjudicació de la construcció d'un porxo a la carnisseria de D. Andrés Martorell.

 • 09/06/1840 (13 a 13v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Petició de la Comissió Provincial d'instrucció Primària per substituir el mestre D. Miguel Vallespir que ha sofert un atac epilèptic.

 • 21/06/1840 (13v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Juan Vallespir com a comissionat per presentar a Palma els rebuts del delme de l'any 1838.
  28/06/1840 (14) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 17/07/1840 (14 a 14v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La Diputació fa lliurement de les quantitats del delme i de la contribució extraordinària de guerra que correspon a l'Ajuntament de Sa Pobla.

 • 16/07/1840 (14v a 15) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Cobrament de les quotes de la contribució extraordinària de guerra del 1839 a tots els veïnats que el tenguin pendent.

 • 19/07/1840 (15v a 16) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Cobrament de les quotes pendents de la contribució extraordinària de guerra.

 • 26/07/1840 (16v a 17) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació de l'assumpte de cobrament anterior.

 • 02/08/1840 (17v a 18) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació de l'assumpte de cobrament anterior.

 • 08/08/1840 (18v) Batle Julian Serra; Secretari Canaves Ramis. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Renúncia del Secretari D. Mariano Cánaves Ramis i nomenament de d. Bartolomé Serra de Gayeta.

 • 16/08/1840 (18v a 19) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Juan Cladera (presbiter) i D. Rafel Tugores (organista) no havien satisfet el pagament de seixanta reals que els correspon per l'ajuda de la milícia nacional.

 • 23/08/1840 (19 a 19v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El rector i el presbiter no han de pagar les quotes reclamades i l'ajuntament no hi està d'acord.

 • 30/08/1840 (19v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/09/1840 (19v a 20v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Finalització del cobrament de les quotes extraordinàries de guerra dels veïns que encara els tenien pendents.

 • 13/09/1840 (20v a 21) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/09/1840 (21) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/09/1840 (21 a 21v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Realització d'un inventari de carros i cavalls.

 • 04/10/1840 (21v a 22) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Assignació del subsidi de comerç que correspon a la vila i planificació del repartiment entre els veïnats.

 • 11/10/1840 (22) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/10/1840 (22 a 22v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Rectificació del repartiment de la contribució que correspon a D. Cristóbal Company.

 • 25/10/1840 (22v a 23) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Certificació de les còpies de les declaracions autèntiques de l'expedient sobre el consolat; Certificació de tots els individus que varen concórrer en el préstec forçós del 1819; Petició perquè cada propietari pugui fer netes les séquies de la marjal.

 • 01/10/1840 (23 a 23v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comptes de l'Obreria de Sant Antoni Abat en el període del 1828 al 1837.

 • 04/10/1840 (23v a 24) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comptes de l'Obreria de Sant Antoni Abat entre el 1828 i el 1837.

 • 08/11/1840 (24) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 15/11/1840 ( 24 a 25) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Declaració dels individus que, per no tenir capital suficient, han quedat exempts del pagament de la contribució extraordinària; Nomenament de la comissió encarregada de presentar la liquidació de la contribució extraordinària de guerra a la Diputació Provincial.

 • 22/11/1840 (25 a 25v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/11/1840 (25v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Pedro Andrés Serra com a economista, després de la renúncia de D. Guillermo Sampol.

 • 29/11/1840 (26v a 27v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de presentar la liquidació de la contribució extraordinàxia de guerra a la Diputació Provincial dona comptes de la gestió feta.

 • 06/12/1840 (28) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació de Francisco Caimari i altres veïnats que demanen una solució per deixar passar lliurement l'aigua pel pas de Pollença i es nomena una comissió per solucionar-ho.

 • 13/12/1840 (28v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió nomenada en la sessió anterior determina que les passadores no suposen cap problema per a la circulació de l'aigua.

 • 20/12/1840 (28v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/12/1840 (29 a 29v) Batle Julian Serra; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Obertura d'una caixa de tres claus per dipositar cent vint-i-dues lliures i catorze sous de la contribució de l'ajuntament; Efectuació de pagaments de forniments diversos.

 • 01/01/1841 (1 a 1v) Batle Julian Serra a Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Constitució d'un nou Consistori; Jurament del nou batle, Juan Serra Cifre.

 • 03/01/1841 (1v a 2) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Declaració de la plaça de mestre d'instrucció primària com a vacant a causa de la malaltia del titular, D. Miguel Vallespir.

 • 06/01/1841 (2v a 3) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Proposta d'obres urbanístiques en benefici del poble; Acord de normes per vendre carn i peix; Nomentament de Cristobal Cladera coma recapdador d'impostos; Nomenament de comissions i custodis de l'Obreria de Sant Antoni Abat.

 • 07/01/1840 (3 a 3v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Cristobal Cladera accepta el càrrec de recapdador.

 • 18/01/1841 (3v a 4) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pregó per notificar que tots els que no han pagat els tributs disposaran de tres dies per efectuar el pagament.

 • 24/01/1841 (4) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de les romanes, les peses i les mides.

 • 31/01/1841 (4v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat pel padró d'habitants.

 • 07/02/1841 (4v a 5) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de les llistes de persones que han d'aportar tributs a la contribució extraordinària de guerra.

 • 12/02/1841 (5v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Nomenament del nou mestre d'ensenyament primari, Jaime Caimari, amb un sou anual de mil cent reals.

 • 14/02/1841 (6) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 21/02/1841 (6) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/02/1841 (6v a 7) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: D. Pedro Andrés Serra (presbiter) es fa càrrec de la Rectoria en substitució de D. Pedro Sans i es fa un inventari de la situació a la casa rectoral.

 • 28/02/1841 (7v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Desestimació de les reclamacions d'alguns veïns sobre els seus comptes.

 • 06/03/1841 (7v a 9) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per notificar als forasters amb béns al municipi que han de pagar uns tributs abans de dia 26 de març.

 • 14/03/1841 (9) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Enviament de D. Cristobal Cladera a la pagadoria militar per cobrar els subministraments de les racions de pa.

 • 21/03/1841 (9v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/03/1841 (9v)Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per pagar el 2% de la contribució de guerra.

 • 04/04/1841 (10) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació de Sebastián Bessasae Malondro sobre el sorteig del dia present; Cristobal Cladera diposita les finances recaptades.

 • 11/04/1841 (10v a 11) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/04/1841 (11) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 25/04/1841 (11v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/05/1841 (11v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/05/1841 (12) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El municipi de Pollença sol·licita un comissionat des de Sa Pobla per tractar el tema de la inspecció de carreteres.

 • 16/05/1841 (12 a 12v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/05/1841 (12v a 13) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per inspeccionar el torrent de Sant Miquel.

 • 06/06/1841 (13 a 13v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de l'inspecció del torrent de Sant Miquel dona la relació de les millores a realitzar als propietaris.

 • 13/06/1841 (14) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/06/1841 (14) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/06/1841 (14v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/07/1841 (14v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/07/1841 (15 a 15v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat per recollir expedients d'adjudicació pròpia de l'ajuntament; Queixes sobre l'enviament de tropes a Menorca i petició al Cap Polític per compartir amb altres pobles veïns; Rectificació de l'ajuntament per fer constar en acte la petició de la Junta Auxiliar de camins; Nomenament de perits per la formació de l'estadística; Pedro Crespí Verdera ha de tornar una quantitat de doblers que va cobrar al Reial Consolat.

 • 18/07/1841 (16) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Efectuamentdel dep`dit dels doblers per part de Jaime Serra de Gayeta en nom de Pedro Crespí Verdera.

 • 21/07/1841 (16) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/08/1841 (16v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'u comissionat per entregar a Palma l'expedient de Consolat per efectuar una nova liquidació.

 • 08/08/1841 (16v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El comissionat torna amb una nova liquidació de l'expedient del consolat.

 • 15/08/1841 (sf) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat per entregar a Inca el quadern estadístic.

 • 22/08/1841 (sf) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Denúncia als germans Serra de Gayeta per no haver fet la paret que els corresponia al torrent de Sant Miquel.

 • 01/09/1841 (sf) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/09/1841 (sf) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/09/1841 (17) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/09/1841 (17) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació als deutors de qualsevol tipus de tributs perquè efectuïn el seu pagament.

 • 30/09/1841 (17v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Pagament de comptes pendents.

 • 06/10/1841 (17v a 18) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/10/1841 (18) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 29/10/1841 (18) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/11/1841 (18v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Preu del cànem.

 • 13/11/1841 (18v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/11/1841 (19) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de Rafael Cladera amb els germans Serra de Gayeta com a arrendadors d'una quarterada de terra i la reparació del torrent de Sant Miquel.

 • 08/12/1841 (19v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Adjudicació de l'arrendament d'una quarterada de terra de marjal a favor d'Andrés Ballester per quaranta-quatre lliures i un sou.
  15/12/1841 (19v) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/12/1841 (20) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/12/1841 (20 a 21) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Repartiment de les quantitats procedents del Real Consolat als prestadors; Efectuació d'altres pagaments pendents.

 • 01/01/1842 (1) Batle Juan Serra Cifre; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Constitució d'un nou Consistori.

 • 02/01/1842 (1v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Tractament d'una sèrie de censos presentats pels presbiters del poble.

 • 08/01/1842 (2 a 2v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de comissions per inspeccionar els terrenys propis i determinar si són adients per a la sembra d'arbres; Rafael Socias, de Moscari, manifesta que no li correspon estar a la llista de censatoris de la vila; Jaime Serra, de Muro, sol·licita un certificat de càrrecs d'una sèrie d'individus; Nomenament d'encarregats de l'Obreria de Sant Antoni Abat; Prohibició de sacrificar animals sense un visat per limitar els abusos.

 • 12/01/1842 (2v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La Comissió corresponent determina que els terrenys inspeccionats no són útils per a la plantació d'arbres.

 • 15/01/1842 (3 a 3v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El depositari de l'Obreria de Sant Antoni Abat dona compte de l'any anterior (1841) i es nomenen nous càrrecs; Nomenament de comissionats que han de netejar els carrers de fang i aigües estancades; Nomenament de comissionats per revisar el Torrent de Sant Miquel i evitar desbordaments.

 • 23/01/1842 (3v a 4) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins;Tema de la recaudació de tributs per a la contribució de la Milicia Nacional; Construcció d'un porxo a la carnisseria.

 • 29/01/1842 (4v a 5) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Els comissionats encarregats de la revisió del torrent de Sant Miquel informen de la situació i determinen que els germans Serra de Gayeta han de fer les reparacions pertinents; Publicació de les llistes de contributaris a la Contribució General; Establiment d'un preu just dels fruits recollits.

 • 12/02/1842 (5 a 5v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per a l'execució de bens de tots els deutors de les contribucions municipals.

 • 19/02/1842 (5v a 6) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació dels deutes municipals d'Antonio Tugores després de la subhasta dels seus béns per ordre del jutjat.

 • 26/02/1842 (6 a 6v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de les llistes de contributaris al subsidi industrial i de comerç i als padrons de carruatges i de treball personal.

 • 01/03/1842 (6v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per anar a Palma i sol·licitar a la Intendència de la Subdivisió el document de crèdit corresponent.

 • 05/03/1842 (7) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per dirigir un ofici a la Junta Auxiliar de Camins.

 • 12/03/1842 (7v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 19/03/1842 (7v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord sobre el pagament del comissionat encarregat d'anar a Palma per tractar amb la Intendència de Subdivisió.

 • 30/03/1842 (8) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/04/1842 (8 a 8v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de la subhasta de l'ibra de la peixeteria.

 • 09/04/1842 (8v a 9) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; la Junta Auxiliar informa l'ajuntament sobre el traçat que ha marcat l'Ajuntament de Pollença en el camí que arriba a Sa Pobla; Nomenament d'una comissió que examini els camins traçats per veure quins s'han d'arreglar.

 • 16/04/1842 (9 a 9v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per teure a subhasta publica l'obra de la peixeteria; La comissió de camins informa sobre quins són els camins que s'han de reformar.

 • 17/04/1842 (9v a 11) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Fixació de condicions per a la reforma dels camins.

 • 23/04/1842 (11v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Finalització de l'obra de la peixeteria i pagament de seixanta lliures a Felio Ballester Pou per les obres realitzades.

 • 01/05/1842 (11v a 12) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta la circular Bol. Prov. 1423 que informa de l'establiment de la nova escola normal provincial i es cerquen aspirants a l'alumnat, però ningú reuneix les condicions; Es va tractar el tema dels estancs de sal del poble, ja que n'hi ha via dos al centre i se n'havien d'afegir dos als extrems; D. Antonio Tugores presenta el seu títol de farmacèutic.

 • 07/05/1842 (12 a 12v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament del picapedrer Felio Ballester.

 • 12/05/1842 (12v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D.Cristobal Cladera com a recaudador de la talla reial d'estris i fruits civils i talles municipals diverses.

 • 14/05/1842 (12v a 13) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Cristobal Cladera presenta una fiança com a recaudador de tributs.

 • 21/05/1842 (13v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/05/1842 (13v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/06/1842 (13v a 14) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament 'una comissió per inspeccionar el torrent de Sant Miquel.

 • 11/06/1842 (14 a 15v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada d'aquesta tasca informa de les repacions que s'han de fer al torrent de Sant Miquel i es comunica als propietaris de les finqes de les voreres del torrent.

 • 12/06/1842 (15v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema de la causa judicial drivada de les pastures a les finques des Colombar i can Bauma.

 • 18/06/1842 (16) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió provincial d'instrucció informa que Juan Cabrineti Cladera no té una edat mínima per accedir aa l'Escola Normal com a alumne intern; La Junta Superior de Política sol·licita un informe sobre el presbiter D. Sebastián Serra Marina i se''l qualifica com a persona amb bona conducta i sense retrets.

 • 25/06/1842 (16v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El Govern Superior Polític demana si els terrenys propis del municipi són susceptibles per la sembra d'arbres; El consistori de Búger demana que el veïnat de Sa Pobla Gabriel Capó si ha arreglat el pou que té per construir.

 • 02/07/1842 (16v a 17v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió informa que els terrenys propis de la vila són susceptibles per la sembra d'arbres fruiters; Publicació de les llistes que varen tenir dret a vot en les passades eleccions dels diputats a les corts.

 • 09/07/1842 (17v a 18) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; A petició del sr. ecònom, es nomenen els obrers dels Sants.

 • 20/07/1842 (18 a 18v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Explicació de les reclamacions d'alguns electors.

 • 23/07/1842 (18v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins;.

 • 30/07/1842 (18v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/08/1842 (19) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 13/08/1842 (19) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/08/1842 (19v)Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es prohibeix desgranar o espadar cànem dins el poble o a zones pròximes a les cases.

 • 27/08/1842 (19v a 20) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord perquè el secretari distribueixi trenta-nou lliures als escrivans per la feina de fer l'estadística del 1841.

 • 03/09/1842 (20 a 20v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Convidada del Cap Superior Polític convida la corporació municipal a subscrire's al Nou Diccionari Universal.

 • 10/09/1842 (20v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per a la distribució de les tres-centes lliures, dotze sous i sis diners que corresponen al poble segons el repartiment de la Diputació Provincial.

 • 17/09/1842 (20v a 21) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; S'han d'iniciar ràpidament les obres de la construcció de la nova carretera i es determina que s'han de netejar algunes voreres.

 • 19/09/1842 (21 a 21v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de la revisió de les voreres de la carretera de Pollença determina que s'han de netejar unes dues-centes vares castellanes i s'estableixen les condicions que han de reunir els qui es presentin a la subhasta pública.

 • 24/09/1842 (22) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 01/10/1842 (22) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió encarregada de confeccionar el nou padró.

 • 08/10/1842 (22v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió encarregada de recórrer el torrent de Sant Miquel i veure els veïns que encara no han arreglat la part de la vorera que els correspon.

 • 15/10/1842 (22v a 23) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins;Reclamació a Pedro Comasper part de l'Ofici de la Diputació.

 • 24/10/1842 (23) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió iforma del mal estat de les voreres del torrent de Sant Miquel després de les pluges de la setmana anterior i es determina que els veïns hauran de fer reparacions provisionals fins que es puguin construir les parets durant l'estiu.

 • 26/10/1842 (23v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es reprèn el tema de reparar les voreres del torrent de Sant Miquel.

 • 29/10/1842 (29) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació del tema de les inundacions provocades per les pluges intenses.

 • 03/11/1842 (24 a 24v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per pagar el compte per reformar la teulada de la Casa Consistorial; Acord per la reforma de diversos camins del terme municipal i es disposa la concesió de les obres a subhasta pública; Publicació de la subhasta per qatre anys i mig de mitja quarterada de terra en una travessera amb sínia; Es tracta el tema de la subhasta d'una quarterada a la Vela.

 • 05/11/1842 (25v a 26) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; pagament de dietes a D. José Isern, sindic; Es tracta l'arrendament de mitja quarterada de terra de Serra Pou i el nomenament de perits.

 • 10/11/1842 (26v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Decisió de comprar la futa que faci falta per arreglar el costat de la propietat Serra Pou que es troba al costat del torrent de Sant Miquel.

 • 19/11/1842 (26v a 27) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reforma d dues clavegueres de la Travessera que es pagaran amb els doblers de la venda de cànem i carabasses; Pagament de vint-i-quatre lliures a José Isern i Juan Serra pel treball de realitzar el padró d'habitants.

 • 26/11/1842 (27) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El comissionat i l'empresari encarregat han de passar a revisar el camí de Pollença i han de determinar quines són les obres necessàries.

 • 03/12/1842 (27 a 27v) Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema de les eleccions que s'havien de celebrar el dia anterior.

 • 14/12/1842 (27v a 28) Batle Pedro Juan Palou. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; S'exposa la necessitat de tenir un facultatiu en medicina després de la mort de Bartolomé Serra de Gayeta, secretari d l'ajntament; Es tracta la quantitat de professionals que s'han de menester per servir el poble.

 • 21/12/1842 (28) Batle Pedro Juan Palou. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Costrucció d'una barrera al torrent de Sant Miquel en la part de les terres de Jaime Serra Pou.

 • 31/12/1842 (28v a 30) Batle Pedro Juan Palou. Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Relació de despeses amb especificacióde quantitat i concepte; Contractació del metge D. Juan Mas; Presa de possessió del nou consistori.

Ensenyament

Inclou 12 documents únics relacionats amb ensenyament:

 • Sistema educactiu i perspectiva socialista. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes (duplicat)
 • Avant-Projecte sobre política educativa. Documents. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes (duplicat)
 • L'ensenyament com a tema. Recull de premsa. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes (duplicat)
 • Escola pública: la polèmica de l'anys Recull de premsa 2. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes
 • Llorenç Bisbal. Federació Socialista Balear/PSOE
 • Curso de Introducción al Marxismo. Presentación
 • L'església i l'ensenyament. Grup de preveres dels primers dimarts (duplicat)
 • L'escriptor Salvador Galmés. Programació del tema
 • Rasgos característicos de las organización de la sociedad rural gallega en la seguna mitad del siglo XIX
 • Suplemento al Boletín oficial del miércoles 24 de abril de 1844
 • Boletín Oficial de las Cortes Generales. 7 de mayo de 1979.
 • Introducció a la Història. Treball de curs: La ideologia de l'empresariat a Mallorca. 1974/1976.

Nacionalistes d'Esquerra (NE)

GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa)

Inclou:

 • Publicació Els incendis forestals (1980)
 • Publicació El G.O.B. hoy/avui (1982)
 • Resum d'activitats (1987)
 • Llucalcari. Tríptic
 • Sa Canova. Tríptic
 • Quina Mallorca deixarem als nostres fills? Díptic
 • Els responsables de la destrucció de Mondragó i sa Barca Trencada tenen noms i llinatges. Díptic (duplicat)
 • Cabrera, parque nacional. Resumen informativo
 • No a la incineradora de Son Reus. Díptic
 • Per què l'albufereta de Pollença parc natural? Mecanoscrit
 • Deixau-los viure. Díptic
 • II Jornadas de ecología y política. Publicació (duplicat)

GOB

Propostes de candidatura al rectorat de la UIB de Gonzalo Quintero i Llorenç Huguet

Inclou:

 • Programa d'actuacions per a la UIB. Proposta de la candidatura encapçalada per Llorenç Huguet i Rotger, juny 1995. 12 p.
 • Carta del candidat Llorenç Huguet. 1 p.
 • Manifest-programa per a un nou rectorat que presenta Gonzalo Quintero Olivares, Catedràtic de Dret Penal de la UIB. 20 p.

Quintero Olivares, Gonzalo

Cooperació i Solidaritat Internacional

Inclou:

 • Fulletó Cooperació i Solidaritat Internacional
 • Tríptic Centre de Formació per a la Cooperació
 • Tríptic El poble saharauí necessita 8.000 observadors/es que garanteixin un referèndum lliure, transparent i imparcial en el Sàhara Occidental
 • Article de Carlos Taibo, "Las repúblicas exyugoslavas después de Dayton"
 • Article d'Antoni Segura i Mas, "Las dificultades del Plan de Paz para el Sáhara Occidental, 1988-1995"
 • Programa del congrés "Solidaritat i Cooperació Internacional"

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

Ajuntament de Palma

Inclou quatre publicacions de l'Ajuntament de Palma:

 • Quaderns d'animació sociocultural, nº4
 • Bases de política cultural municipal i a barriades. Serveis culturals
 • Proposta sobre les tarifes d'aigua
 • Reglament de participació ciutadana

Ajuntament de Palma

Dona

Inclou 12 publicacions relacionades amb la situació de la dona:

 • Informe de l'assemblea de dones. Nacionalistes d'esquerra.
 • Igualdad de oportunidades para las mujeres
 • Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona
 • Programa elaborat pel grup de dones
 • Mujer y empresa, nº1
 • Guide to childcare measures
 • Grup de dones de s'Arenal
 • Atenció a la dona des de l'àrea d'acció social
 • Dona i sexualitat
 • Estos son tus derechos
 • Asociación Española de Mujeres Empresarias de Baleares
 • La situació de la dona en els centres educatius de les Illes Balears

Nacionalistes d'Esquerra (NE)

Consell d'Europa. Publicacions i documents

Inclou:

 • Forum Conseil de l'Europe. Octubre 1987. Revista
 • European Campaign for the Countryside. Twenty years' work for rural developmen. 1988. Publicació
 • L'Europe rurale dit "non" aux politiques a court-terme. 19-05-1989. Informe
 • Project de declaration de Vila Real. 19-05-1989. Declaració. Duplicat
 • Conférence sur "La revitalisation du monde rural: action des collectivités territoriales". Llista provisional dels participants
 • El Consejo de Europa. Tríptic
 • Mediterranean Conferene on Population, Migration and Development. Conferència de Pere A. Salvà Tomàs. Octubre 1996

Consell d'Europa

Results 1 to 100 of 52526