Fons Municipal Inventory list

Identificador Títol Sort ascending Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Actes 1878-1912
01 Actes 1859-1924
01 Actes 1815-1968
01 Actes 1718-1953
01 Actes 1858-1881
01 Actes 1950-1959
01 Actes 1907-1925
01 Actes 1883-1916
01 Actes 1902-1915
01 Actes pericals 1848-1932
09 Administració
01 Administració
01 Administració
01 Administració
01 Administració frumentària 1571-1925
01 Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències 1541-1834
02 Almoïnes i ajudes 1595-1836
02 Amillarament 1840-1939
03 Apeo 1818
02 Avortaments
04 Cadastres 1600 - ?
02 Caixa
02 Campanyes agrícoles
01 Capbreus
03 Censos 1877-1879
01 Certificats
02 Civil
02 Civil
03 Comptabilitat del pressupost general (Balanços) 1886-1921
03 Comptes municipals 1778-1939
01 Consells 1528-1718
05 Contribucions especials 1810-1839
06 Contribucions generals
02 Correspondència 1643 - 1939
02 Correspondència 1860-1930
01 Correspondència 1899-1911
02 Crides i Proclames 1774 - 1810
01 Decrets i Pregons
03 Defuncions
01 Dipòsits, avals i garanties 1805-1936
04 Diversos
08 Diversos 1778-1872
03 Diversos 1820
02 Diversos 1905-1929
03 Diversos
05 Diversos 1809-1937
01 Diversos
02 Documentació militar 1617-1852
04 Documentació Impresa 1720-1862
02 Estadístiques
01 Expedients d'administració
01 Expedients de col·legis primària 1719-1943
01 Expedients de disciplina i control 1920-1925
03 Expedients organització interna
01 Expedients, projectes i registres 1809-1942
01 Expedients, projectes i registres 1858-1939
01 Guarderia rural 1883-1935
07 Imposts i arbitris 1779-1944
01 Informe de serveis
01 Informes 1846-1885
08 Ingressos per serveis 1869-1913
02 Inventari patrimonial
11 Inventaris Judicials
02 Llibre de caixa 1832-1939
02 Llibre de sortides
01 Llibre d’actes d’arqueig 1866-1937
01 Llibre d’entrades
01 Llibres de Cort Reial 1578 - 1765
04 Llibres del pressupost ordinari i extraordinari
05 Manaments 1713-1835
04 Matrimonis
01 Multes 1807-1937
05 Naixements
03 Padrons de beneficiència 1820-1932
01 Padrons i eleccions 1762-1905
04 Padró d’habitants 1801-1940
01 Pressuposts 1831-1940
03 Processal
10 Processal
03 Processal
01 Projectes d’urbanització 1914
02 Racionament
02 Recaptació 1852-1939
01 Registre d’enterraments 1804-1961
01 Registres de béns
01 Registres de personal
01 Requisició militar 1837-1937
06 Segrests de Béns 1657-1852
02 Servei de manescal 1904-1939
01 Societats 1871-1934
07 Súpliques o peticions 1772-1834
04 Talla de guardes 1770-1831
03 Talla de l’utensili 1802-1831
02 Talla general 1764-1836
01 Talla ordinària, comuna i vecinal 1730-1839
09 Taxes 1938-1941
03 Veredes o Circulars 1586-1871