Pressuposts i gestió del pressupost Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Pressuposts 1831-1940
02 Llibre de caixa 1832-1939
02 Caixa
04 Llibres del pressupost ordinari i extraordinari
03 Comptes municipals 1778-1939
01 Llibre d’actes d’arqueig 1866-1937
03 Comptabilitat del pressupost general (Balanços) 1886-1921