Escola Normal Masculina de Mestres Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
PERMAN Pagaments i Cobrament de Permanències de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1957 - 1963
SEMIN Treballs de Seminari de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1952 - 1953
ACTCLAUS Actes de Claustres de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1917 - 1931
REGTAX Registres de Taxes de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1915 - 1926
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1877 - 1963
REGCOR Llibres de Registre de Correspondència de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1915 - 1963
FAAS Faltes d'Assistència de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1915 - 1929
MATRIC Matrícules de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1842 - 1963
CERTIF Certificats de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1945 - 1963
QUALIF Registre de Qualificacions de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1946 - 1963
INGDESP Comptes d'Ingressos i Despeses de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1887 - 1963
DISPESC Registre de Dispenses d'Escolaritat de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1947 - 1963
EXAM Exàmens de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1864 - 1931
NOMIN Nòmines de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1887 - 1928
ACTPRE Actes de Preses de Possessió de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1913 - 1931
COR Correspondència de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1929 - 1961
EXPER Expedients de Personal de l'Escola Normal Masculina de Mestres
PERGUA Permanències i Guàrdies de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1958 - 1963
REGTIT Registre de Títols de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1902 - 1963
CONVAL Convalidacions de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1956 - 1963
OBVEN Obvencionals de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1947 - 1963
PRAC Pràctiques de l'Escola Normal Masculina de Mestres 1914 - 1963