Escola Normal de Magisteri Primari Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
INGDESP Comptes d'Ingressos i Despeses de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1932 - 1939
REGTAX Orfes de Magistari Nacional de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
PRAC Pràctiques de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
NOMIN Nòmines de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
ACTJUN Actes de la Junta de Govern de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1933 - 1945
ANHOR Anuncis i Horaris de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1944
COR Correspondència de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
CERTIF Certificats de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
LLISTEXAM Llistes d'Exàmens de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
SEMIN Treballs de Seminari de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1932 - 1940
REGTIT Registre de Títols de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1933 - 1945
MEMCA Memòries de Cursos Acadèmics de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1933 - 1945
ORFMAG Orfes de Magistari Nacional de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
OBVEN Obvencionals de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
REGCOR Llibres de Registre de Correspondència de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1932 - 1945
ACTPRE Actes de Preses de Possessió de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
ACTCLAUS Actes de Claustre de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
EXPER Expedients de Personal de l'Escola Normal de Magisteri Primari
EXPTIT Expedients de Títols de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1938 - 1941
QUALIF Registre de Qualificacions de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
TRIBU Tribunals de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1934
MATRIC Matrícules de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1931 - 1945
COLESC Colònies Escolars de l'Escola Normal de Magisteri Primari 1935 - 1954