Economia i Hisenda Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
09 Taxes 1938-1941
01 Talla ordinària, comuna i vecinal 1730-1839
03 Talla de l’utensili 1802-1831
01 Pressuposts 1831-1940
02 Llibre de caixa 1832-1939
02 Amillarament 1840-1939
07 Imposts i arbitris 1779-1944
02 Recaptació 1852-1939
02 Caixa
04 Llibres del pressupost ordinari i extraordinari
01 Dipòsits, avals i garanties 1805-1936
05 Contribucions especials 1810-1839
01 Albarans, censals, comptes, deutes i restes, jornals, pòlisses i sentències 1541-1834
05 Diversos 1809-1937
02 Talla general 1764-1836
04 Talla de guardes 1770-1831
03 Comptes municipals 1778-1939
01 Actes pericals 1848-1932
03 Apeo 1818
01 Llibre d’actes d’arqueig 1866-1937
03 Comptabilitat del pressupost general (Balanços) 1886-1921
04 Cadastres 1600 - ?
06 Contribucions generals
08 Ingressos per serveis 1869-1913
01 Multes 1807-1937